Salaat ut-Tarawieh


Tarawih betekent letterlijk "uitrusten" en is de naam van het gebed dat tussen de isha (nachtgebed) en de fadjr (ochtendgebed) wordt verricht.

In de Heilige Koran (Hoofdstuk 73 : Vers 1-6) staat hierover:

'In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. O gij die u omwikkelt! Sta op in de nacht voor een korte tijd. De helft ervan of minder dan dat. Of maak het iets langer en zeg de Qoraan duidelijk en aandachtig op. Waarlijk Wij dragen u een gewichtig Woord op. Voorwaar des nachts opstaan is de zekerste weg en geeft het Woord krachtige uitwerking.'

Verder vinden we in de Heilige Koran (Hoofdstuk 17 : Vers 79):

"Blijf gedurende een deel van de nacht vrijwillig wakker, (voor het gebed) waarschijnlijk zal u Heer u een verheven rang verschaffen."

Salaat ut-Tarawieh is een essentieel deel van de Ramandan. De profeet (v.z.m.h.) moedigde zijn metgezellen aan om meer tijd en aandacht aan het gebed te besteden in de Ramadan, zodat de ziel gereinigd en verheven kan worden.

Salaat ut-Tarawieh wordt verricht na het Isha-gebed en voor het Fadjer gebed en is Soennah voor zowel de man als de vrouw.

Hoe wordt Salaat ut-Tarawieh verricht?

'Abu Salama ibn Abderrahman vroeg aan Aicha (Moge Allah tevreden met haar zijn) over het nachtgebed van de boodschapper van Allah (v.z.m.h.) tijdens de maand Ramadan. Zij zei: 'Rasoel-Allah nam noch in Ramadan of in andere maanden, meer dan 11 Raka'ahs in acht. Hij nam in de eerste plaats 4 Raka'ahs in acht, vraag niet over de uitmuntendheid en hun lengte. (deze waren niet te evenaren in perfectie en lengte) Daarna nam hij weer 4 raka'ahs in acht en vraag niet over hun perfectie en lengte. Tot slot verrichtte hij de 3 Raka'ahs van het Witr-gebed. (Muslim)

Zoals we in bovenstaande hadith lezen, bestaat Salaat al Tarawih nooit uit meer dan 8 Raka'ahs.

En in een andere hadith staat:

Overgelverd door Abdullah ibn Omar : Een man zei: "O Allah's apostel! Hoe is het gebed van de nacht? Hij zei:' Twee Raka'ahs gevolgd door twee Raka'ahs en zo verder. En wanneer je de naderende ochtend vreest offer dan één Rak'ah als Witr. (Buchari)"

Salaat ut-Tarawieh kan zowel gezamelijk als alleen gebeden worden. Het merendeel van de geleerden is het er echter over eens, dat het beter is om het gebed gezamelijk te verrichten. (djama'a in de moskee)

Voor de vrouw blijft het echter beter de gebeden thuis te verrichten, hetgeen we kunnen lezen in onderstaande hadith van Ahmed en Abu Dawud.

"Je mag je vrouwen niet verbieden om naar de moskee te gaan, maar thuis is het beter voor hen."

Tot slot nog de volgende hadith:

"Degene die 's nachts (Tarawih) bidt in Ramadan, vanwege het geloof en de hoop op beloning, al zijn zonden zullen worden vergeven." (Sahih)